تاپ ناپ : مادر 35 ساله به نام لیندا و پسرش تیمی 9 ساله بدون دست بدنیا آمده اند. بیماری آنها ناشی از اشکال در رشد استخوان ها است. بدلیل این بیماری ارثی که به سندروم هولت اورام (Holt-Oram) مشهور است مادر و پسر هر دو بدون دست بدنیا آمده اند. با وجود این نقص عضو این مادر و پسر تمامی کار های روزمره خود را انجام میدهند.

 

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)

مادر و پسر ناقص الخلقه (11 عکس)