عصر ایران - بازیکنان آلمان پس از قهرمانی در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل و قبل از دریافت جام جهانی در کنار همسرانشان به خوشحالی پرداختند . این تصاویر در تلویزیون ایران نشان داده نشد و درلحظه پخش این تصاویر تلویزیون ایران در حال نشان دادن مباحث فنی و تحلیل بازی بود.

 

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)

تصاویر سانسور شده فینال جام در تلویزیون (11 عکس)