تاپ ناپ : عادت کرده ایم که هر عکسی را که میبینیم با عقل در تضاد است میگوییم فتوشاپ است. البته تا حدودی هم حق داریم ولی در این آلبوم عکس هایی را خواهید دید که واقعا باور نکردنی هستند ولی در آنها هیچ دستکاری کامپیوتری و غیر کامپیوتری انجام نشده است. تنها بدلیل زاویه و زمان خاص اینگونه به به نظر میرسد.

 

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)

این عکس ها واقعی است (23 عکس)