تاپ ناپ : ساکنین روستای تگالالانگ در بالی اندونزی سالی دو بار برای رویارویی با شیطان آماده میشوند. طبق سنت و رسم و رسوم قدیمی در این روستا ، مردم اعتقاد دارند که جوانتر ها در این مراسم عجیب با رنگ آمیزی بدن و صورت خود و رفت و آمد در طول روستا  میتوانند ارواح شیطانی را از روستا و مردم آن دور نگاه دارند.

 

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن (12 عکس)