زمین خوردن یک واقعه ناراحت کننده است ولی یک عکاس ایتالیایی به نام ساندرو جوردآن تصمیم گرفته عکس هایی از این حالت منتشر کند با این تفاوت که کمی به آن نگاه طنز آلود داشته باشد.تعدادی از نتایج آثار عکاسی وی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده مینمایید.

 

زمین خوردن با نگاه طنز (5 عکس)

زمین خوردن با نگاه طنز (5 عکس)

زمین خوردن با نگاه طنز (5 عکس)

زمین خوردن با نگاه طنز (5 عکس)

زمین خوردن با نگاه طنز (5 عکس)