تاپ ناپ : ممکن است هر از چند گاهی با نگاه به اطراف از اجسام دور خود تجسم هایی داشته باشیم. اما هنرمند فرانسوی گیلبرت لگراند این تخیلات را در وسایلی تجسم کرده که فکرش راهم نمیکنید. او با نقاشی روی وسایل روزمره شخصیت های جالبی خلق کرده است. او ده سال است که این کار را انجام میدهد و نمایشگاهی از آثارش را سالانه به نمایش میگذارد.

 

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)

شخصیت سازی از وسایل روزمره (19 عکس)