فارس: یک مرد میانسال به مدت ۸ سال بدون کفش راه رفته و در این مدت پاهای وی مانند چرم سیاه، سفت و زبر شده‌اند.این مرد، 8 سال پیش بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفته بود، بدون کفش راه برود؛ در این مدت کف پاهای او مانند چرم سفت و سیاه و شبیه به سم حیوانات شده‌اند؛وی با لبخند در مقابل دوربین ژست می‌گیرد تا از او عکس بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز است چون در سراسر جهان مطرح می‌شود.

 

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)

مردی با پاهای شبیه به سُم (6 عکس)