پس از آنکه هفته گذشته مؤسسه گالوپ، ایران را در میان کشورهای ناشاد جهان قرار داد "فرانس24 در گزارشی از به راه افتادن کمپین گسترش موزیک خیابانی برای تزریق شادی به جامعه خبرداد. "گالوب بر مبنای یک نظرسنجی از مردم 138 کشور جهان ایران را در کنار مصر و پس از عراق در میان غمگین ترین کشورهای جهان قرار داد. در همین حال شبکه خبری فرانس 24 گزارش داد که در ایران "کمپینی" برای تزریق شادی به جامعه با اجرای موزیک خیابانی به راه افتاده است که به دنبال ترویج فرهنگ موسیقی حرفه‌ای خیابانی است. این پدیده ای که تا چندی پیش تنها در برخی خیابان‌های پایتخت نظیر ولیعصر و شهرک قدس دیده می‌شد، اکنون در شهرهایی بزرگي همچون شیراز، اصفهان و تبریز نیز دیده می‌شود. (فرارو)

 

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)

روشی برای شادکردن جامعه در ایران (19 عکس)