تاپ ناپ : پانوراما روشی در عکاسی است که در آن با چسباندن عکس ها به هم یک منظره بزرگ و یا طویل را نمایش میدهند. شرط اینکه عکس پانوراما طبیعی به نظر برسد این است که در طول عکاسی که ممکن است چند دقیقه به طول بیانجامد صحنه عکاسی ثابت باشد. در غیر این صورت ممکن است صحنه هایی مثل صحنه های این آلبوم تاپ ناپ پیش آید. البته بیشتر عکس های نمایش داده شده در این آلبوم بصورت عمدی و برای شوخی با تغییر صحنه در طول عکاسی پانوراما ایجاد شده اند.

 

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)

شوخی در عکاسی پانوراما (23 عکس)