تاپ ناپ : این عکس ها یکی از سواحل چین را در پس از یک روز تعطیل نشان میدهد. تراکم جمعیت به حدی بوده که سطح ساحل با انواع آشغال و دور ریختی ها پوشانده شده است.

 

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)

ساحل چین پس از روز تعطیل (6 عکس)