بیش از 1580 نفر در لس آنجلس در روز 2 اکتبر دور هم جمع شدند تا رکورد بیشترین تعداد افراد با لباس های سوپر قرمانان را در یک محل بزنند و آن را در کتاب گینس ثبت کنند.

 

 

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)

رکورد زنان سوپر قهرمان (8 عکس)