دو هنرمند بh نام های  Davy McGuire و Kristin McGuire خالق ای کاردستی های 3 بعدی هستند. آنها با ترکیب کاردستی های کاغذی خود و نور آثار زیبایی را پدید آورده اند.

 

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)

کاردستی های کاغذی 3بعدی (7 عکس)