در حادثه‌ای ناگوار در تبریز، دیوار بتونی که از سوی شهرداری این شهر برای مسدود کردن ورودی یک فروشگاه لوازم آرایشی گذاشته شده بود، بر روی دو نفر از شهروندان واژگون شد که در اثر آن، دختری ۱۸ ساله در جا و قبل از رسیدن نیروهای اورژانسکشته شد و یک مرد ۴۱ ساله نیز که به شدت مجروح شده بود، به بیمارستان منتقل گردید. (امید تبریز)

 

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)

مرگ دلخراش دختر جوان در تبریز (7 عکس)