تا به حال چقدر از کبوتر ها برای خراب کاری روی ماشین یا روی تراس خانه خود عصبانی شده اید؟ این پرندگان زیبا در کنار بعضی خرابکاری هایشان نژاد های سلطنتی و بسیار پر طرفدار هم دارند. نژاد  Jacobin یا یعقوبی در کبوتر ها جزء زیباترین نژاد از این نوع پرنده است که به عنوان مدل هایی شایان ستایش در بین کبوتر ها شناخته می شوند.

 

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)

ستارگان مد در دنیای پرندگان (7 عکس)