«منان موندال» که به «مرد ذوب شده» هم شهرت دارد قصد دارد برای تهیه مخارج عروسی دخترش از این چهره استفاده کند. او بدلیل یک بیماری خاص روی صورتش غذذ خوشخیم در آورده است. او بدلیل این بیماری یک چشم و یک گوش و دندانهایش را از دست داده است. او با استفاده از گدایی مخارج خود را در میآورد. (ایسنا)

 

مرد ذوب شونده (3 عکس)

مرد ذوب شونده (3 عکس)

مرد ذوب شونده (3 عکس)