تاپ ناپ : جشنواره بان بنگ یا جشنواره موشک ها جشنواره ایست در شمال تایلند و بخشی از کشور لائوس برگزار میگردد. این جشنواره معمولا شامل موزیک و رقص و هوا کردن موشک های دست ساز بسیار بزرگ است.این جشن به مناسبت شروع فصل بارانی جدید برگزار میگردد.

 

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)

جشنواره بان بنگ در تایلند (17 عکس)