ظاهرا تغییر در اندام های بدن برای بعضی ها عادت شده. هر چند تعداد اینگونه افراد کم میباشد ولی با توجه به عجیب بودن کار هایشان سریعا عکس هایشان در اینترنت پخش میشود. بسیاری از آن ها از جمله این دختر جوان در هنگام دستکاری در اندامهایش اصلا به این فکر نمیکند که شاید این دستکاری ها به نظر دیوانه وار و یا احمقانه باشند.

 

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)

دختری با دستکاری عجیب در اعضای بدنش (15 عکس)