همانطور که در تصاویر می بینید سم های این اسب بیش از حد بزرگ شده و باعث اذیت اسب بیچاره در هنگام حرکت می شود. متأسفانه شخصی که از این اسب نگهداری می کرده کاملا به وضعیت او بی توجه بوده و در کمال سنگدلی اسب آن را رها کرده و سم ها او را کوتاه نکرده است. او به همراه یک گاو در یک مکان نگهداری میشده است. (جام نیوز)

 

سم های شبیه به کفش علاءالدین (تک عکس)