تدریس کونگ فو در باشگاههای حجاب، باشگاه پله سابق (در نظام آباد)، ایران امروز (بهارستان)، باشگاه افسر (نازی آباد) توسط استاد بزرگ حسین داودی پناه (داداشی) در اواسط دهه پنجاه. (عکس از تیر پرس)

 

آموزشگاه کونگ فو دخترانه قبل از انقلاب (4 عکس)

آموزشگاه کونگ فو دخترانه قبل از انقلاب (4 عکس)

آموزشگاه کونگ فو دخترانه قبل از انقلاب (4 عکس)

آموزشگاه کونگ فو دخترانه قبل از انقلاب (4 عکس)