در کرواسی یک بز غیر عادی متولد شده است. این کره بز شبیه به اختاپوس است از آنجا که بجای چهار پا 8 پا دارد. علاوه بر این نکته یک مشکل غیر عادی دیگر هم دارد. این بز یک هرمافرودیت است به این معنی که اندام های جنسی نر و ماده را با هم دارد. احتمالا قرار بوده یک دو قلو باشند که در طول رشد در رحم قل ها با هم ترکیب شده اند.

 

بزی شبیه به اختاپوس (5 عکس)

بزی شبیه به اختاپوس (5 عکس)

بزی شبیه به اختاپوس (5 عکس)

بزی شبیه به اختاپوس (5 عکس)

بزی شبیه به اختاپوس (5 عکس)