در ویتنام با داشتن حدود 90 میلیون فروشنده و مصرف کننده و خرید و فروش زیاد محل مناسبی برای ثبت صحنه های شگفت انگیز است. در این آلبوم می توانيد صحنه هايي جالب از انواع باربر هاي موتوری در ویتنام را مشاهده كنيد.

 

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)

به این ها می گویند باربر !! (10 عکس)