فلک شیوه ی رایج تنبیه در انظار عمومی تا پیش از تغییرات نظام قضایی در سال های ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) بود. برای فلک کردن پاهای فرد مورد شکنجه به چوبی بسته می شود. دو نفر دو سر چوب را میگیرند و نفر یا نفراتی دیگر با ترکه کف پای او را می زنند.در دوران قاجار و پیش از آن فلک در مکتب خانه ها برای تنبیه کودکان به کار می رفت (شهر فرنگ)

 

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)

فلک ، روشی برای تنبیه در ایران قدیم (10 عکس)