فیلمبرداری نماهای "اخراجی های 3" فیلمبرداری نماهای هلی شات اخراجی های 3 به کارگردانی مسعود ده نمکی بعدازظهر جمعه در بزرگراه رسالت تهران انجام شد.

( منبع : مهر)

 

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)

فیلمبرداری نماهای اخراجی های 3 (10 عکس)