طبق قانون انتخابات پارلمان در عراق حدود یک چهارم صندلی های پارلمان مختص زنان است حتی اگر نتوانند نسبت رای لازم برای ورود به پارلمان را بدست آورند.تمامی ائتلاف ها هم باید همین شرایط را رعایت کنند. در انتخابات عراق رای دهندگان به ائتلاف ها رای خواهند داد و نه به افراد.

 

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)

زنان در انتخابات عراق (10 عکس)