قبرستانی در روستای شمس آباد شهرستان خلخال قرار دارد که بیش از 1300 سال قدمت دارد. این 1300 سال از روی خط کوفی نوشته شده روی سه مقبره از مقبره های این قبرستان برآورد شده است. بر اساس عقاید مردم منطقه در صورتی که سر قوچی که بر روی یکی از مقبره های این قبرستان قرار دارد در رودخانه شسته شود باران خواهد بارید. (عکس از مهر)

 

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)

قبرستان با 1300 سال قدمت در ایران (11 عکس)