تاپ ناپ :  این حلقه های دیدنی به شکل حیوانات مختلف ساخته شده اند.  اکثر آنها انگشت شما را بغل میکنند. این انگشتر های جالب توسط هنرمند ژاپنی به نام جیرو میورا ساخته شده اند.

 

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)

انگشتر ها و حلقه های حیوانی (14 عکس)