تاپ ناپ : این شیر ماده 11 ساله طی یک جنگ همه جانبه با یک بوفالو بدنش تکه تکه شده بود بطوریکه اگر مامورین حیات وحش او را نمی یافتند قطعا طی چند ساعت از بین می رفت. ولی با رسیدن ماموران و خدمات پزشکی به حیات وحش باز گشت.

 

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)

نجات شیر تکه پاره شده (9 عکس)