در نگاه اول ممکن است این مارمولک کمی به نظر عجیب برسد و البته درست هم هست. زیرا این مارمولک یک مارمولک کاغذی است. در این آلبوم تاپ ناپ مراحل ساخت یک کاردستی مارمولک کاغذی را آموزش خواهید دید.

 

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)

کاردستی ، آموزش تصویری ساخت مارمولک کاغذی (24 عکس)