تاپ ناپ : در اندونزی نوزادی با یک تومور غیر عادی در سرش بدنیا آمد. این نوزاد دو هفته ای به نام محمد نافی در حال حاضر در بیمارستان بستری است و در انتظار تصمیم دکتر ها برای خارج کردن تومور از سرش میباشد. با توجه به نزدیکی تومور به مغز نوزاد ریسک جراحی آن بسیار بالا میباشد.

 

نوزاد عجیب الخلقه اندونزیایی (4 عکس)

نوزاد عجیب الخلقه اندونزیایی (4 عکس)

نوزاد عجیب الخلقه اندونزیایی (4 عکس)

نوزاد عجیب الخلقه اندونزیایی (4 عکس)