استراليا بدليل بافت روستايي در حومه شهر ها و نسبتا بكر بودن طبيعت و همينطور نسبت پايين جمعيت آن كشوري غني از نظر طبيعي به حساب مي آيد. اين غني بودن شامل جانداران هم ميشود به طوريكه جانوران عجيب و غريب زيادي در اين سرزمين يافت ميشوند كه شايد در نقاط ديگر زمين ديده نشده باشند. در مورد اين حيوانات و مزاحمت هاي آنها براي ساكنين روستا ها و حومه شهر ها چندين قسمت فيلم هاي مستند هم تهيه شده است. در اين آلبوم تاپ ناپ صحنه هايي را مشاهده ميكنيد كه شايد براي يك استراليايي كاملا طبيعي باشد ولي احتمالا براي ما كمي عجيب است

 

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)

عكس هايي عجيب از استراليا (34 عكس)