تاپ ناپ : در ایام قدیم برای کشیدن دندان های شیری با بستن یک سر طناب به دندان بخت برگشته و اتصال آن سر دیگر طناب به در و بستن ناگهانی در ، دندان را میکشیدند ولی مالکوم سوان راه جدید و پیشرفته تری برای کشیدن دندان های شیری پسر 8 ساله اش یافته است. او برای این کار از یک هلیکوپتر اسباب بازی استفاده میکند. میگوید اکثر کودکان هم از این روش استقبال میکنند. به گفته او این راه بهتر از چک و چانه زدن با کودک برای رفتن به دندانپزشک است.

 

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)

روش جذاب برای کشیدن دندان کودکان (6 عکس)