نقاشی های مارتی کوپر بر روی برگه های شفافبه گونه ای طراحی شده اند که واقعیات را تغییر دهند. با استفاده از آدمک ها  و موجودات تخیلی او توانسته است به عکس ها مفهومی تازه و جالب القا نماید. در این آلبوم تاپ ناپ نمونه هایی از آثار جالب وی را مشاهده می نمایید.

 

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)

جانواران خیالی مارتی کوپر (13 عکس)