تاپ ناپ : این زن و شوهر هندی با استفاده از نمایش های خیابانی پول زندگی خود را در میآورند. در این نمایش ها زن 39 ساله به نام بهرامارامبا بوداتی که مادر دو فرزند است خود را در معرض خطر ناک ترین حوادث قرار میدهد تا مردم را به وجد آورد.جالب اینجاست که پسرانش هم به او کمک میکنند.

 

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)

مردی که از زدن همسرش پول در می آورد (10 عکس)