در چند روز گذشته ابر هایی عجیب آسمان شهر سیدنی در استرالیا را فرا گرفتند. ساکنین این شهر توانستند از این ابر ها از زوایای محتلف و مکان های متفاوتی عکس بگیرند.  این گونه از ابرها معمولا به عنوان پیشرو و بخشی از یک گروه ابر بزرگتر قبل از شروع طوفان در آسمان ظاهر می شود. زمانی که از رو به رو به این ابر نگاه کنید تصور می کنید که یک دیوار از ابر در حال حرکت است اما این ابرها بسیار کلفتر از یک دیوار هستند. تصاویری از این نوع ابر ترسناک و دلهره آور را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)

ابر های عجیب و ترسناک بر فراز سیدنی (10 عکس)