باورش سخت است که در قرن حاضر ، در روستا های دور افتاده در کشور های توسعه نیافته هستند افرادی که هنوز با رسم و رسوم هزاران سال قبل اجداد خود زندگی میکنند. تصاویر این آلبوم تاپ ناپ را استیو مکوری عکاس آمریکایی از روستای اومو در اتیوپی گرفته است که مردم این منطقه را در لباس های محلی و در حال جشن و مراسم سنتی خود نشان میدهد. به گفته او بهترین نتیجه ای که در  مورد این عکس ها بتوان گرفت این است که پیروی کورکورانه از اجداد همیشه بهترین راه پیشرفت و تعالی انسانی نخواهد بود.

 

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)

عکس هایی از قبیله نشین های آفریقایی (19 عکس)