طی یک پروژه دانشمندان موفق به عکس برداری از جنین واقعی در داخل شکم مادر شدند. تصاویری این آلبوم از تاپ ناپ مربوط به این پروژه باورنکردنی است که مراحل مختلف رشد جنین را به خوبی نمایش میدهد.

 

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)

مراحل رشد جنین در شکم مادر (10 عکس)