راننده کامیون حمل سیمانی در چین هنگام روشن کردن ماشین مقدار زیادی سیمان را روی ماشین زنی 35 ساله میریزد.پس از اینکه نجات دهندگان متوجه میشوند زن هم در ماشین خود به دام افتاده است سریع تلاش می کنند او را نجات دهند و پس از 40 دقیقه این زن خوش شانس تنها با چندین جراحت کوچک نجات پیدا می کند.

 

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)

 زنی چینی که در زیره سیمان به دام افتاد (9 عکس)