سفیر اوکراین در تهران از رویدادهای اخیر کشورش و سقوط دولت «ویکتور یانوکوویچ » به عنوان یک انقلاب یاد کرد و گفت : دوره سیاه کمونیستی در اوکراین رو به پایان است.
سفیر اوکراین در تهران گفت: تا بدین لحظه هیچ کشوری از جمله روسیه با اعطای پناهندگی به یانوکوویچ موافقت نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا علیه اوکراین گفت: این تحریم ها مربوط به دوره جدید اوکراین نخواهد بود. این تحریم ها در واقع تحریم ها علیه اشخاصی بود که در بروز ناآرامی ها و کشتار مردم اوکراین نقش داشته اند و در واقع تحریم علیه اشخاص بود و نه تحریم علیه کشور.


عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)

عکس هایی از تظاهرات در پایتخت اوکراین (25 عکس)