هشتمین دوره مسابقات کارتینگ امتیازی کشور عصر جمعه در پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. (منبع : مهر)

 

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)

هشتمین دوره مسابقات کارتینگ ایران (11 عکس)