مطئنا تا بحال چنین چیزی نشنیده و ندیده اید. Aganeta Dyke هنرمندی ات که با خرید موم های ناقص آنها را به اثر هنری تبدیل میکند. او با این کار قصد دارد به خطر نا پدید شدن آرام آرام زنبور ها از طبیعت اشاره کرده و توجه مردم را به هنر این حشرات ریز و فعال جلب نماید.

 

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)

آثار هنری با موم های زنبور عسل (12 عکس)