در این آلبوم مراحل ساخت یک گل را با صفحات فلزی مشاهده خواهید کرد.

 

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)

کاردستی ، گلی که هرگز پزمرده نخواهد شد (14 عکس)