IKEA کتاب آشپزی جدید خود را بدون دستورات آشپزی چاپ کرده است.  دستورات تصویری در صفحات رنگی و زیبا چاپ شده اند. یک صفحه مواد مورد نیاز و صفحه بعد نتیجه تهیه آن.

 

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)

آشپزی بدون دستورالعمل (15 عکس)