این جمجمه از سنگ ها معدنی و قیمتی و کاملا توسط دست انسان حکاکی و ساخته شده است.

 

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)

جمجمه ای از سنگ های معدنی و درخشان (10 عکس)