Victor Nunes هنرمندی خلاق است که با استفاده از اشیاء روزمره آثار هنری جالبی خلق کرده است.او با کنار هم قرار دادن این اشیاء و کشیدن چندین خط کوچک و ساده نقاشی های جالب و زیبایی به وجود آورده است.

 

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)

نقاشی های جالب با اشیاء روزمره (17 عکس)