عکاسی به نام سامر خوزامی یک آرایشگر است. او حرفه خود را بسیار جدی گرفته است و با استفاده از تکنیک های خاص خودش که بعضا در گریم فیلم های سینمایی استفاده میگردد سعی در رفع نواقص چهره مشتریان خود دارد. در این آلبوم تعدادی از زنان و دختران زیر دست او قبل و بعد از آرایش را ملاحظه میکنید.

 

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)

آرایشگری حرفه ای (11 عکس)