چینی ها اخیر دست به تولید نارنگی های شش وجهی زده اند. این نارنگی ها از نظر مزه هیچ تفاوتی با نارنگی ها عادی ندارند و تنها شکل ظاهری آنها با استفاده از قالب های مخصوص به شکل یک شش ضلعی تبدیل شده است. شاید گذاشتن چنین میوه هایی جلو میهمانان باعث حیرت آنان شود.

 

نارنگی های شش ضلعی (3 عکس)

نارنگی های شش ضلعی (3 عکس)

نارنگی های شش ضلعی (3 عکس)