این ماشین غول آسا یک ماشین حفاری از معادن است. این دستگاه به قدری بزرگ است که حای بزرگترین خودرو های مکانیکی در مقابلش کم میآورند. در این تصاویر دیده میشود که یک بولدزر به راحتی توسط این ماشین بزرگ بلعیده شده است.

 

وقتی یک بولدزر هم بسیار کوچک است (5 عکس)

وقتی یک بولدزر هم بسیار کوچک است (5 عکس)

وقتی یک بولدزر هم بسیار کوچک است (5 عکس)

وقتی یک بولدزر هم بسیار کوچک است (5 عکس)

وقتی یک بولدزر هم بسیار کوچک است (5 عکس)