یک تونل دیدنی مترو در شانگهای چین که به طول 200 متر توسط انواع نور ها تزئین شده و در هنگام حرکت جلوه خاصی به تونل میدهد

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)

زیبا ترین تونل های مترو (22 عکس)