هنرمندی به نام Severija Inčirauskaitė - Kriaunevičienė آثاری خلاقانه و جالب خلق کرده است.او با ایجاد شیار ها و سوراخ های کوچکی روی وسایل فلزی و استفاده از نخ های رنگی، دوخت و دوز هایی هنری و گاه سنتی روی ای وسایل انجام داده است.

 

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)

دوخت و دوز های هنرمندانه روی فلز ! (22 عکس)