عكاس بريتانيايي و ژاپني الاصل  به نام چينو اوتسوكا عكس هاي اخير خود را در كنار عكس هاي قديميش به گونه اي ظريف و دقيق مونتاژ كرده كه كمتر كسي متوجه يكي بودن دو شخصيت حاضر در عكس ميشود و پي بردن به اختلاف زماني تهيه شدن عكس ها تقريباغير ممكن است.

 

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)

من و من در يك عكس (10 عكس)